Exposant

Exposant

Reglement

Akkoord

 • Wanneer u het inschrijvingsformulier instuurt, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van het beursreglement en de praktische richtlijnen van de Kangoeroebeurs.
 • Na het invullen van uw inschrijvingsformulier wordt uw factuur opgemaakt en opgestuurd (per e-mail en/of postadres).
 • De inschrijving is pas definitief wanneer de volledige factuur is betaald en alle nodige documenten zijn aangeleverd. Er wordt een waarborg van 150 euro per stand gevraagd.
 • Het bestellen van extra’s (meubilair, advertenties of extra elektriciteit, wifi-code) kan u op een later tijdstip nog toevoegen aan uw inschrijfformulier. De uiterlijke data hiervoor worden u per mail of via de website meegedeeld.

Standplaats kiezen en toewijzing

Voor de blauwe standen op het grondplan, die verhuurd worden aan het standaardtarief, kan u uw standplaatskeuze doorgeven op het inschrijfformulier. Er is de mogelijkheid om meerdere standen naast elkaar te kiezen aan dezelfde zijde van de wandelgang (behalve voor de grootste standen).

De roze en groene standen op het grondplan zijn aan een voordelig tarief te huren, maar hierbij kan je max 1 stand huren en wordt de standplaats toegewezen door de organisatie. Ook de sta-plaatsen op de eilanden worden door de organisatie toegewezen.

Indien u specifieke vragen of wensen hebt, kunt u steeds de organisatie contacteren. Wij helpen u graag.

De toewijzing van de standplaats gebeurt volgens chronologie van inschrijving. Snel kiezen is dus de boodschap. De reeds ingenomen standplaatsen worden stelselmatig aangeduid op het grondplan op de website. Dit gebeurt manueel omwille van controle waardoor hier vertragingen kunnen oplopen. Indien een gekozen plaats reeds zou ingenomen zijn, bekijken we eerst uw tweede en derde keuze. Indien ook deze niet meer vrij zijn, wordt u gecontacteerd en kunt u een nieuwe keuze maken. Eventuele verschuivingen zijn nog mogelijk om organisatorische redenen. De organisatoren van de Kangoeroebeurs doen de definitieve toewijzing en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw wensen.

Aanleveren tekst en advertenties

Indien de tekst en advertenties voor de website niet tijdig en volgens de instructies worden aangeleverd, worden deze niet weergegeven op de website. De standhouder is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Opbouw, afbraak en aankleding van de standen

 • De standhouder staat in voor het aan- en wegvoeren van zijn expositiemateriaal en voor het opzetten van zijn stand. De standhouder is aansprakelijk voor elke schade die hij hierbij berokkent.
 • Tijdens het opbouwen en afbreken van de standen kunnen enkel die toegangspoorten gebruikt worden die aangeduid worden door de organisatoren van de beurs.
 • De standplaats moet in zijn oorspronkelijke staat worden achtergelaten. Alle afval wordt meegenomen door de standhouders.
 • Tijdens de openingsuren van de beurs is de permanente aanwezigheid van een bevoegde persoon op elke stand verplicht. Het is verboden om de muren, de constructies of de gangen in de hal zelf te gebruiken om wanden, publiciteitsborden, displays of ander materiaal aan te bevestigen of deze te schilderen.
 • Het is de standhouder verboden tentoongestelde waren weg te nemen voor de einddatum en -uur van de beurs. Alle constructies, goederen, beursmateriaal ed niet verwijderd of weggehaald binnen de 24u na het laatste beursuur mogen door de organisator verwijderd worden op kosten en op risico van de standhouder. Deze goederen en/of materialen zullen niet meer door de standhouder opgeëist kunnen worden, die door het verlaten van het gebouw op het vastgestelde uur akkoord gaat met de definitieve afstand van deze materialen en/of producten.
 • Het bevestigen van signalisatie, banieren, vlaggen, publiciteitsborden, lichtbruggen ea aan de zoldering vd hal dient schriftelijk en vergezeld van een plan bij de organisatie te worden aangevraagd.

Aanwezigheid op de stand

 • De stand en de geëxposeerde artikelen staan voortdurend onder bewaking van de standhouder
 • De standhouder staat in voor het toezicht op zijn stand en waarborgt de veiligheid. Als professioneel verkoper is hij zich bewust van de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften en ziet er hij erop toe dat zij steeds worden nageleefd. Hij kan zich niet exoneren voor zijn aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken waarmee zijn artikelen behept zijn.

Parkeren

De standhouder verplaatst zijn wagens ten laatste voor de aanvang van de beurs naar de parking aangeduid door de organisatoren.

Toegangspoorten

Tijdens het opbouwen en afbreken van de standen kunnen enkel die toegangspoorten gebruikt worden die aangeduid worden door de organisatoren. Om veiligheidsredenen blijven de poorten tijdens de openingsuren van de beurs dicht.

Oefenterrein

Het oefenterrein moet vrijgehouden blijven zodat er wel degelijk kan geoefend worden en zodat hier de sportdemonstraties kunnen doorgaan. Er is beperkte extra fietsenstalling in de beurshal. De overige fietsen, buggy’s, rolstoelen, … worden tentoongesteld op de respectievelijke standen.

Waarborg

Per stand wordt 150 euro waarborg gevraagd. Deze wordt binnen de 2 maanden na de beurs terugbetaald. Standhouders die hun materiaal en afval op het einde van de beurs niet hebben opgeruimd of standhouders die voor het einde van de beurs afbreken zullen deze waarborg niet terug ontvangen. Eventuele extra kosten die hiermee gepaard gaan, zullen worden doorgerekend aan de standhouder.

Aansprakelijkheid diefstal en schade

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging door derden.

De standhouder ziet, zowel in eigen naam als in naam van de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van alle verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegenover de eigenaars van het beurscomplex en/of de organisator ingevolge alle wettelijke en extra-wettelijke beschikkingen of uit hoofde van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks aan hen of derden toegebracht worden. De standhouder verbindt er zich toe, namens hemzelf zowel namens de door hem toegelaten personen, deze verhaalafstand ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding ed aan de goederen en/of aan de stand en het beursmateriaal dat zich in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de stand of aan een van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre deze beschadigd zouden worden nav enige manipulatie ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, een van de aangestelden, of enige derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, dit alles in de meest brede zin van het woord, zou dragen.

Brandveiligheid

De aanwezigheid van ontplofbare en ontvlambare stoffen zowel in vloeibare, gasvormige of vaste vorm is ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk de geschreven en gehandtekende toelating van de organisator in dit verband wordt bekomen. De toegang tot de uitlaten van de airconditioning, verwarming en tot de brandblusapparaten en brandhaspels van de hallen zal steeds vrij gehouden worden.

Annulatie

Door de standhouder: Indien de standhouder zijn deelname aan de beurs annuleert kan deze tot 2 maanden voor de start van de beurs (t.e.m 11 januari 2022) 50% van het betaalde inschrijvingsgeld terug betaald krijgen. Annulatie na 11 januari 2022 geeft geen recht meer op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld.

Annuleringen worden enkel schriftelijk aanvaard per brief of per mail aan de organisator en na bevestiging voor ontvangst.

Door de organisatie: Indien door economische of politieke evenementen of enig ander geval van overmacht of onvoorziene omstandigheid de beurs niet zou kunnen doorgaan, zullen de plaatsaanvragen zonder verhaal vernietigd worden. Het betaalde bedrag door de standhouders wordt dan na aftrek van gemaakte werkingskosten pro rata aan het gestorte inschrijvingsgeld terugbetaald. Er kan geen enkele schadevergoeding aangerekend worden aan Fiolavzw (de organisator van de Kangoeroebeurs).

Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden de datum van de opening of sluiting zou wijzigen, zelfs indien het aantal beursdagen wijzigt, kunnen de standhouders geen aanspraak maken op terugbetaling of schadevergoeding ten laste van Fiolavzw (de organisator van de Kangoeroebeurs).

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fiolavzw kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is: schriftelijk verbod of advies door een legitieme overheid, stakingen, bedrijfsblokkades, epidemieën, slechte weersomstandigheden en natuurrampen, brand, terroristische of andere aanslag of dreiging tot aanslag, bommelding, … enz.

Afwijkingen

Elke afwijking van deze overeenkomst zal uitdrukkelijk en schriftelijk in akkoord tussen partijen dienen te worden vastgelegd.

Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Oost-Vlaanderen, Gent bevoegd.

.Tarieven.

.Keuze Standplaats.

.Grondplan.

.Adverteren & vermelding op website.

.Praktische info.

.Reglement.