Exposant

Exposant

Voorwaarden

Akkoord

Wanneer u het inschrijvingsformulier instuurt, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en de praktische richtlijnen van de Kangoeroebeurs georganiseerd door Coddiwomple.

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KANGOEROEBEURS door CODDIWOMPLE VZW 

ARTIKEL 1: DEFINITIES  

In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

– Organisator: de organisator van de Beurs, met name de vereniging zonder winstoogmerk Coddiwomple vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kasterstraat 81, 9230 Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer BE 0414.054.101https://www.companyweb.be/nl/0414054101/coddiwomple, ondernemingsrechtbank Gent. 

– Aanvraag tot deelname: verzoek uitgaande van de Kandidaat-exposant om deel te nemen aan de Beurs, zoals bepaald in artikel 3.  

– Beurs: de door de Organisator georganiseerde beurs, zoals beschreven in de Aanvraag tot deelname.  

– Kandidaat-exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die zijn wens tot deelname aan de Beurs te kennen heeft gegeven door een Aanvraag tot deelname in te dienen.  

– Exposant: de Kandidaat-exposant van wie de Aanvraag tot deelname door de Organisator is aanvaard overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.  

– Aanvaarding: de beslissing van de Organisator om de Aanvraag tot deelname goed te keuren en de Kandidaat-exposant als Exposant te aanvaarden op de Beurs.  

– Gebouw: het onroerend goed waarin en/of waaromheen de Beurs wordt georganiseerd. – (Toegewezen) Standplaats: ruimte op de Beurs uitgedrukt in m² (die door de Organisator wordt toegewezen aan de Exposant overeenkomstig artikel 7.1).  

– Beursplan: plan van de Beurs, opgemaakt door de Organisator, dat de aan de Exposanten toegewezen standplaatsen bepaalt.  

– (Tentoongestelde) Voorwerpen: de producten, stukken, werken en toestellen (die door de Exposant worden tentoongesteld op de Beurs of die hij wenst tentoon te stellen).  

– Openingsdatum: de officiële openingsdatum van de Beurs, met dien verstande dat in geval van een Avant-Première, deze zal beschouwd worden als de officiële openingsdatum van de Beurs.  

– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.  

– Tariefvoorwaarden: de tarieven die van toepassing zijn op de indiening door de Kandidaat-exposant van zijn Aanvraag tot deelname en op zijn deelname aan de Beurs en die aan de Aanvraag tot deelname of aan enig ander handelsdocument zijn vastgehecht. De tarieven zijn exclusief BTW.  

– Verschuldigde Bedragen: alle bedragen die door de Exposant verschuldigd zijn ingevolge de Aanvaarding overeenkomstig artikel 5.1.2. van deze Algemene Voorwaarden  

De in dit artikel gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud en in het meervoud.  

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding en alle verbintenissen tussen de Organisator, enerzijds, en de Kandidaatexposant of de Exposant, anderzijds, met betrekking tot de Aanvraag tot deelname, de Aanvaarding en de deelname aan de Beurs.  

2.2 Door de indiening van de Aanvraag tot deelname overeenkomstig artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, verklaart de Kandidaat-exposant uitdrukkelijk dat alle verbintenissen tussen hem en de Organisator met betrekking tot de Beurs door deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als die later dan deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld.  

2.3 Om geldig te zijn, moet elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk door de Organisator worden aanvaard.  

ARTIKEL 3: AANVRAAG TOT DEELNAME  

3.1 De Kandidaat-exposant dient zijn Aanvraag tot deelname bij de Organisator in te dienen hetzij door middel van het daartoe door de Organisator ter beschikking gestelde aanvraagformulier, hetzij via email, hetzij via mondeling verzoek bevestigd per e-mail door de Organisator.  

3.2 De indiening van de Aanvraag tot deelname door de Kandidaat-exposant overeenkomstig artikel 3.1 vormt een bindend en onherroepelijk aanbod van zijn kant om deel te nemen aan de Beurs onder de voorwaarden die vermeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, in de Tariefvoorwaarden en in zijn Aanvraag tot deelname. Elke latere wijziging of herroeping van de Aanvraag tot deelname zal worden beschouwd en behandeld als een afstand van deelname door de Kandidaat-exposant overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.  

3.3 De Aanvraag tot deelname wordt voorlopig geregistreerd door de Organisator in afwachting van de aanvaarding of weigering ervan overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.  

ARTIKEL 4: BEOORDELING VAN DE AANVRAAG TOT DEELNAME  

De Organisator beslist vrij over de aanvaarding of de weigering van de Aanvraag tot deelname, overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel 4. Voor de beoordeling van de Aanvraag tot deelname kan de Organisator een beroep doen op een selectiecomité dat door de Organisator is opgericht en waarvan die laatste vrij de samenstelling bepaalt.  

4.1 Selectiecriteria De Organisator, desgevallend het selectiecomité, behandelt en beoordeelt alle Aanvragen tot deelname met name op basis van de volgende criteria:  

1) de beschikbaarheid van verschillende expositieruimtes;
2) de evenwichtige verdeling van de inhoud van de Beurs;
3) de overeenstemming van de activiteit van de Kandidaat-exposant met het doel van de Beurs;
4) de kwaliteit van de Tentoongestelde Voorwerpen;
5) de variatie van de Tentoongestelde Voorwerpen.  

4.2 Omstandigheden die een weigering van de Aanvraag tot deelname rechtvaardigen  

Een Aanvraag tot deelname kan in één of meer van de volgende niet-limitatief opgesomde gevallen worden geweigerd:  

1) de Aanvraag tot deelname is niet verenigbaar met één of meer van de in artikel 4.1 vermelde criteria;
2) de Kandidaat-exposant houdt zich niet aan één of meer van zijn verplichtingen die voortvloeien uit zijn Aanvraag tot deelname;
3) de Kandidaat-exposant heeft zich niet gehouden aan één of meer verplichtingen betreffende een voorgaande beurs die door de Organisator of een met haar verbonden vennootschap werd georganiseerd;
4) de Kandidaat-exposant dreigt de goede orde of de goede naam en reputatie van de Beurs of van de Organisator in gevaar te brengen;
5) de Kandidaat-exposant houdt zich niet aan de bepalingen en/of richtlijnen van de Organisator betreffende de inrichting en decoratie van de Standplaats;
6) de eigenaar of de exploitant van het Gebouw verzet zich tegen de aanvaarding van de Kandidaatexposant.  

4.3 Weigering van de Aanvraag tot deelname De weigering van de Aanvraag tot deelname wordt schriftelijk door de Organisator aan de Kandidaatexposant ter kennis gebracht. Deze weigering kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van de Organisator of enige (schade)vergoeding verschuldigd door de Organisator.  

4.4 Aanvaarding van de Aanvraag tot deelname  

4.4.1 Door de Aanvaarding komt de overeenkomst tussen de Organisator en de Exposant betreffende de deelname van de Exposant aan de Beurs tot stand. Het effectieve recht op deelname aan de Beurs van de Exposant is evenwel afhankelijk van de naleving van de contractuele verplichtingen van de Exposant, onder meer – maar niet beperkt tot – de betalingsverplichtingen bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.  

4.4.2 De Aanvaarding wordt schriftelijk door de Organisator aan de Kandidaat-exposant ter kennis gebracht door middel van een bevestigingsmail en/of de factuur zoals bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. Geen enkele andere voorafgaande uitwisseling van brieven of andere documenten (zoals b.v. het in artikel 7.2 vermelde Beursplan) tussen de Organisator en de Kandidaat-exposant kan als een p. 3 06/2022 Aanvaarding worden beschouwd.  

4.4.3 De Aanvaarding doet in geen geval één of ander recht ontstaan op deelname aan een toekomstige beurs die later door de Organisator of een verbonden vennootschap georganiseerd zou worden, anders dan de Beurs waarvoor de Aanvaarding geldt.  

ARTIKEL 5: TARIEVEN, FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN  

5.1 Tarieven en facturatie  

5.1.1 De Exposant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met elektronische facturatie.  

5.1.2 Zijn door de Exposant automatisch verschuldigd ingevolge de Aanvaarding, tenzij anders bepaald in de Tariefvoorwaarden:

1) het inschrijvingsgeld;
2) de kosten betreffende de reservering van een Standplaats op de Beurs;
3) alle andere kosten die in de Tariefvoorwaarden of enig ander handelsdocument zijn bepaald.  

Onverminderd de bepalingen in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden blijven deze Verschuldigde Bedragen verschuldigd indien de Exposant zijn deelname later om welke reden dan ook annuleert of als de Exposant besluit de aanvankelijk door hem gevraagde oppervlakte te verminderen.  

5.1.3 De Verschuldigde Bedragen worden als volgt gefactureerd:  

1) een voorschot van 50% van alle verschuldigde bedragen 14 dagen na aanvaarding van de aanvraag tot deelname;
2) het saldo van alle verschuldigde bedragen ten minste 120 dagen voor de openingsdatum van de beurs. 

Ingeval van Aanvaarding van een Aanvraag tot deelname die minder dan 120 dagen voor de Openingsdatum van de Beurs bij de Organisator wordt ingediend, worden de Voorschotten en het Saldo tezamen gefactureerd en dienen deze bedragen volledig te worden betaald opdat de Exposant effectief recht zou hebben om deel te nemen aan de Beurs.  

5.1.4 Indien een aangepaste of nieuwe facturatie noodzakelijk is wegens het doorgeven van onvoldoende of niet correcte informatie of het niet tijdig doorgeven van de correcte noodzakelijke facturatie gegevens, dan zal de Organisator het recht hebben om hiervoor aan de Exposant een administratieve kost van 30 euro aan te rekenen.  

5.1.5 Indien de Exposant aan de Organisator vraagt om enige factuur te registreren in de systemen van de Exposant, dan zal de Organisator het recht hebben om hiervoor aan de Exposant een administratieve kost van 50 euro per factuur aan te rekenen.  

5.2 Betalingsvoorwaarden  

5.2.1 De facturen van de Organisator dienen uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, netto en zonder korting of verrekening. Indien een factuur minder dan 30 dagen vóór de Openingsdatum van de Beurs of na de Openingsdatum van de Beurs wordt opgemaakt, dan is deze factuur na ontvangst contant, netto en zonder korting of verrekening betaalbaar.  

5.2.2 Betalingen in handen van een vertegenwoordiger of aangestelde van de Organisator zijn niet bevrijdend, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.  

5.2.3 Elk bezwaar tegen een factuur moet door de p. 4 06/2022 Exposant binnen 8 dagen na de datum van facturering schriftelijk ter kennis worden gebracht van de Organisator. Een dergelijk bezwaar beïnvloedt geenszins de verplichting van de Exposant om de andere facturen te betalen die opeisbaar zijn op het moment van het bezwaar en verleent hem geen recht om de uitvoering van enige betalingsverbintenis of andere verbintenis tegenover de Organisator op te schorten. 5.3 Niet-tijdige betaling  

5.3.1 Elk factuurbedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest op van 8% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag en heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog te vervallen facturen voor gevolg. Elk factuurbedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag wordt bovendien, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 125 euro, onverminderd het recht voor de Organisator om een hogere schade te bewijzen.  

5.3.2 In geval van niet-tijdige betaling is de Organisator van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens gerechtigd de uitvoering op te schorten van al zijn verbintenissen tegenover de Exposant, waarbij hij onder meer het recht heeft laatstgenoemde de deelname aan de Beurs te ontzeggen en/of de aan de Exposant toegewezen standplaats ter beschikking te stellen van een andere Exposant.  

ARTIKEL 6: AFSTAND VAN DEELNAME DOOR DE EXPOSANT OF VERMINDERING VAN DE GEVRAAGDE OPPERVLAKTE OF AANPASSING VAN HET GEKOZEN TYPE STANDPLAATS  

De deelname aan de Beurs door elke Exposant is voor de Organisator een wezenlijke voorwaarde voor het welslagen ervan, hetgeen door de Exposant erkend wordt. Vanaf de Aanvaarding gebeurt de organisatie en planning van de Beurs rekening houdend en in functie van de deelname van de Exposant. Elke wijziging door de Exposant aan zijn deelname aan de Beurs heeft belangrijke gevolgen voor de organisatie en planning van de Beurs, afhankelijk van de nabijheid van de Openingsdatum. De Exposant heeft te allen tijde het recht om af te zien van zijn deelname aan de Beurs, dan wel de vermindering van de gevraagde oppervlakte of de aanpassing van het gekozen type Standplaats te vragen, onder de volgende voorwaarden.  

6.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 3.2 dient een Exposant zijn afstand van deelname aan de Beurs en elke vermindering van de aanvankelijk in zijn Aanvraag tot deelname gevraagde oppervlakte of elke aanpassing van het aanvankelijk gekozen type Standplaats (bijv. van “all-in” naar “space only”) schriftelijk aan de Organisator ter kennis te brengen, ongeacht het feit of deze afstand of vermindering of aanpassing voor of na de Aanvaarding door de Organisator plaatsvindt.  

6.2 Afstand van deelname  

6.2.1 Ingeval van afstand van deelname door de Exposant is de Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de volgende forfaitaire opzeggingsvergoedingen verschuldigd:  

1) Als de afstand zes maanden of meer vóór de Openingsdatum wordt aangekondigd, een opzeggingsvergoeding gelijk aan 50% van de totale Verschuldigde Bedragen;
2) Als de afstand tussen de zes maanden en de drie maanden vóór de Openingsdatum wordt aangekondigd, een opzeggingsvergoeding gelijk aan 75% van de totale Verschuldigde Bedragen;
3) Als de afstand tussen de drie maanden en de dertig dagen vóór de Openingsdatum wordt aangekondigd, een opzeggingsvergoeding gelijk aan de totale Verschuldigde Bedragen;
4) Als de afstand minder dan dertig dagen vóór de Openingsdatum van de Beurs of na de Openingsdatum van de Beurs wordt aangekondigd, een opzeggingsvergoeding gelijk aan de totale Verschuldigde Bedragen en, desgevallend, het bedrag van alle andere facturen verschuldigd aan de Organisator, verhoogd met 1.000 euro als schadeloosstelling wegens de bijkomende schade die daaruit voortvloeit voor de Organisator omwille van het laattijdige karakter van de afstand. Met dit laatste geval wordt gelijkgesteld het niet deelnemen aan de Beurs zonder aankondiging van afstand van deelname.  

Deze opzeggingsvergoeding is onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor de afstand van deelname vanwege de Exposant. De Exposant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de Organisator in dergelijk geval gerechtigd is de Standplaats van de Exposant aan een andere exposant toe te wijzen of op de aan de Exposant toegewezen Standplaats de melding aan te brengen: “deze stand was voorbehouden aan [naam van de Exposant] krachtens inschrijving dd.[datum]”.  

6.3 Vermindering van oppervlakte/aanpassing type Standplaats  

6.3.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om door de Exposant gevraagde verminderingen van de oorspronkelijk gevraagde oppervlakte of aanpassingen van het oorspronkelijk gekozen type Standplaats naar eigen goeddunken te aanvaarden of te weigeren.  

6.3.2 In geval van vermindering van de oorspronkelijk gevraagde oppervlakte of aanpassing van het oorspronkelijk gekozen type Standplaats, is de Exposant, naast de Verschuldigde Bedragen voor de verminderde oppervlakte dan wel aangepaste type Standplaats, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een opzeggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het verschil tussen de Verschuldigde Bedragen voor de oorspronkelijk gevraagde oppervlakte of het oorspronkelijk gekozen type Standplaats, enerzijds, en de Verschuldigde Bedragen voor de verminderde oppervlakte dan wel het aangepaste type Standplaats, anderzijds.  

6.4 In geval van niet-tijdige betaling van de in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde opzeggingsvergoedingen is de bepaling van artikel 5.3.1 van toepassing.  

ARTIKEL 7: STANDPLAATSEN  

7.1 Toewijzing van de Standplaatsen  

7.1.1 De Organisator bepaalt vrij de toewijzing van de Standplaatsen op de Beurs aan de Exposanten.  

7.1.2 Binnen 14 dagen na de bekendmaking door de Organisator van de toegewezen Standplaats kan elke Exposant zijn eventuele bezwaren naar behoren gemotiveerd aan de Organisator bezorgen. De Organisator neemt kennis van deze bezwaren en zal hierover een gemotiveerde beslissing nemen. Deze beslissing is definitief en wordt schriftelijk ter kennis van de Exposant gebracht.  

7.1.3 De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde een Toegewezen Standplaats te verplaatsen, de vorm ervan te wijzigen of één of meer aan een Exposant of groep van Exposanten Toegewezen Standplaatsen te verplaatsen naar één of meer andere Standplaatsen indien redenen van algemene organisatie van de Beurs al dan niet afhankelijk van de wil van de Organisator dit vereisen. Deze wijziging of verplaatsing geeft de Exposant in geen geval recht op enige schadevergoeding.  

7.2 Beursplan  

7.2.1 De Organisator overhandigt een Beursplan aan de Exposant dat de Toegewezen Standplaats van de Exposant bepaalt. Dit Beursplan wordt slechts ter informatie aan de Exposant overhandigd en de Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen tussen de afmetingen in dit plan (die slechts indicatief zijn) en de werkelijke afmetingen van de Toegewezen Standplaats.  

7.2.2 Indien de Exposant meent dat het Beursplan afmetingsfouten met betrekking tot de Toegewezen Standplaats bevat, dienen deze fouten schriftelijk en uiterlijk op de eerste dag van de opbouwperiode, aan de Organisator te worden gemeld. De Organisator zal een verantwoordelijke afvaardigen om de eventuele afmetingsfouten vast te stellen. De Organisator kan en zal geen gevolg geven aan de klachten die na de opbouw van de stand worden ingediend.  

7.3 Terbeschikkingstelling, opbouw en inrichting van de Toegewezen Standplaats  

7.3.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 5.3.2, wordt de Toegewezen Standplaats aan de Exposant ter beschikking gesteld aan het begin van de opbouwperiode die van tevoren aan hem is meegedeeld, onder voorbehoud van het recht van de Organisator om striktere termijnen op te leggen. De opbouw en inrichting van de Toegewezen Standplaats dienen volledig voltooid te zijn één uur voor de opening van de Beurs. Als een Toegewezen Standplaats één uur voor de opening van de Beurs niet in gebruik is genomen, wordt dit beschouwd als een afstand van deelname aan de Beurs in de zin van artikel 6.2.1. 4) van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval kan de Organisator van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling over deze Toegewezen Standplaats beschikken, zonder de betrokken Exposant voorafgaandelijk te verwittigen.  

7.4 Onderhoud van de Standplaats  

7.4.1 De Exposant verbindt zich ertoe de Toegewezen Standplaats in perfecte staat te onderhouden. Indien de Organisator dit nuttig of nodig acht, kan hij op kosten van de Exposant alle reinigings- of herstelwerkzaamheden aan de Toegewezen Standplaats laten uitvoeren.  

7.4.2 De Exposant wijst een afgevaardigde aan die verantwoordelijk is voor de Toegewezen Standplaats vanaf de terbeschikkingstelling en gedurende de gehele looptijd van de Beurs.  

7.5 Afbraak van de Standplaats  

7.5.1 De Organisator deelt van tevoren de periode van afbraak van de Standplaatsen aan de Exposanten mee onder voorbehoud van het recht van de Organisator om striktere termijnen op te leggen. De Exposant verbindt zich ertoe de inrichting van de Toegewezen Standplaats binnen deze afbouwperiode volledig af te breken en te ontruimen. De afbraak van de Toegewezen Standplaats gebeurt uitsluitend door de Exposant die hiervoor als enige verantwoordelijk is ten opzichte van de Organisator. Indien de afbraak en ontruiming van de Standplaats niet is voltooid binnen de afbouwperiode, is de Exposant uit dien hoofde van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de Verschuldigde Bedragen en van de andere bedragen die door de Exposant aan de Organisator verschuldigd zijn op grond van zijn deelname aan de Beurs verschuldigd aan de Organisator.  

7.5.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 7.3.3, dient de Exposant de Toegewezen Standplaats op het einde van de afbouwperiode in perfecte staat achter te laten. Indien dit niet het geval is, is de Organisator gerechtigd alle kosten voor herstelling, schoonmaak, afbraak en ontruiming van de Toegewezen Standplaats op de Exposant te verhalen.  

7.6 Lege Standplaats De Exposant is verplicht de Toegewezen Standplaats te bezetten en fysiek te bemannen vanaf het aanvangsuur van de Beurs en voor de volledige duur ervan. In geval van niet-naleving van deze verplichting is de Exposant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de Verschuldigde Bedragen en van de andere bedragen die door de Exposant aan de Organisator verschuldigd zijn op grond van zijn deelname aan de Beurs verschuldigd aan de Organisator.  

ARTIKEL 8: TENTOONGESTELDE VOORWERPEN  

8.1 Toegestane Tentoongestelde Voorwerpen De Exposant verbindt zich ertoe enkel die Voorwerpen op de Beurs tentoon te stellen die uitvoerig werden beschreven in de Aanvraag tot deelname of enig ander document van de Exposant en in zoverre deze door de Organisator werden aanvaard. De Organisator is gerechtigd de Tentoongestelde Voorwerpen te controleren en desgevallend op kosten van de Exposant te laten weghalen.  

8.2 Verboden producten Zijn verboden op de Beurs alsook in en rond het Gebouw van de Beurs: producten, stoffen en goederen die niet of niet volledig aan alle wettelijke voorschriften beantwoorden, gevaarlijke en hinderlijke producten, stoffen en goederen en in het algemeen alle producten, stoffen en goederen die de Organisator gevaarlijk of van dien aard acht dat de Exposanten of bezoekers van de Beurs er hinder zouden kunnen van ondervinden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkend explosieve en ontvlambare stoffen). p. 7 06/2022 De Organisator is gerechtigd om dergelijke producten, stoffen en goederen te weigeren of op kosten van de Exposant te laten verwijderen van de Beurs, onverminderd de bepalingen van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.  

8.4 Voorschriften met betrekking tot veiligheid  

8.4.1 De Tentoongestelde Voorwerpen moeten uitgerust en geïnstalleerd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke veiligheidsvoorschriften met p. 8 06/2022 inbegrip van de geldende federale, gewestelijke en gemeentelijke reglementen en verordeningen alsook de specifieke veiligheidsregels die gelden voor het Gebouw. Tijdens de Beurs moet de Exposant alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de andere Exposanten en de bezoekers van de Beurs te garanderen. De Tentoongestelde Voorwerpen blijven op elk moment en ook na de openingsuren van de Beurs onder het toezicht en bewaking van de Exposant.  

8.4.2 De Exposant is ten aanzien van de Organisator aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, erelonen van advocaten en gerechtsdeurwaarders, enz.) ingevolge een incident dat geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, werd veroorzaakt door de Tentoongestelde Voorwerpen. De Exposant verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de Organisator tussen te komen in om het even welk geding of geschil waarbij de Organisator (als eiser of verweerder) betrokken wordt en dat op welke wijze dan ook verband houdt met de Tentoongestelde Voorwerpen.  

8.4.3 De Exposant verbindt zich ertoe alle door de Organisator genomen veiligheidsmaatregelen na te leven, waaronder deze met betrekking tot pandemieën, epidemieën, of enige mogelijke ziekte. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze maatregelen door enige Exposant of bezoeker.  

ARTIKEL 9: GEBRUIK VAN DE ONLINEDIENSTEN EN – PRODUCTEN  

9.1 Indien de Organisator gegronde redenen heeft om te geloven dat de Exposant onrechtmatige of schadelijke activiteiten voert via de onlinediensten of – producten van de Organisator (bijvoorbeeld via e-mail of via rechtstreekse offerteaanvragen of in de onlinebeursgids), of, in het algemeen, de onlinediensten en -producten van de Organisator op een ongeoorloofde manier gebruikt (bijvoorbeeld inbreuk op de intellectuele rechten van derden of oneerlijke handelspraktijken), heeft de Organisator het recht alle passende maatregelen te treffen om dit ongeoorloofde gebruik van de onlinediensten en -producten te beëindigen, inzonderheid door de Exposant de toegang tot de onlinediensten en -producten van de Organisator met onmiddellijke ingang te ontzeggen en/of deze toegang te schorsen, zonder dat de Exposant uit dien hoofde onder welke omstandigheid dan ook kan aanspraak maken op enige schadevergoeding.  

9.2 In geval van onderbreking van de terbeschikkingstelling van de onlinediensten en – producten van de Organisator ingevolge overmacht, andere gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de Organisator, onderhoudsredenen of defect, kan de Exposant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De Organisator zal zich inspannen om de Exposant, binnen een redelijke termijn, in kennis te stellen van de onderbreking en de duur ervan zoveel mogelijk te beperken.  

9.3 In geval van schorsing of stopzetting van de terbeschikkingstelling van de onlinediensten en – producten ingevolge een order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie kan de Exposant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.  

9.4 In elk geval van schorsing of stopzetting van de onlinediensten en -producten of toegangsverbod tot de online-inhoud van de Exposant, zal de Exposant de kosten verbonden aan de door hem bestelde onlinediensten en -producten verschuldigd zijn.  

9.5 Een schorsing of stopzetting van de onlinediensten en -producten of toegangsverbod tot de online-inhoud van de Exposant geeft de Exposant geen recht om zijn verbintenissen ten aanzien van de Organisator te schorsen of te beëindigen.  

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM  

10.1 De Exposant garandeert dat zijn activiteiten in het kader van de Beurs, waaronder maar niet beperkt tot de Tentoongestelde Voorwerpen en alle door hem verzorgde publiciteit, op geen enkele wijze in strijd zijn met enigerlei rechten van derden, zoals bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten) of anderszins onwettig of onrechtmatig zijn. Voorts garandeert de Exposant dat alle informatie die hij in het kader van de Beurs aan de Organisator ter beschikking stelt omtrent zijn activiteiten, bijvoorbeeld voor publicatie in de beursgids, de catalogus of op de website van de Beurs, volledig en correct is en op generlei wijze in strijd is met rechten van derden of anderszins onwettig of onrechtmatig is.  

10.2 De Exposant garandeert met name dat de foto’s, illustraties, andere grafische werken en/of teksten die hij aan de Organisator overhandigt (de “Overhandigde Documentatie”) teneinde opgenomen te worden in de beursgids, de catalogus of op de website van de Beurs, of die aan de pers worden p. 9 06/2022 medegedeeld, vrij zijn van alle rechten, zodanig dat de Organisator deze kan gebruiken, herdrukken, beheren of op gelijk welke wijze exploiteren. Indien dit niet het geval zou zijn, verbindt de Exposant er zich toe om zelf alle rechten te dragen en bijgevolg te vergoeden, die verschuldigd zouden zijn op de aan de Organisator Overhandigde Documentatie en om de Organisator schadeloos te stellen voor alle kosten, schade, aanspraak of verlies wegens niet-naleving van intellectuele eigendomsrechten. Indien een derde zich zou verzetten tegen het gebruik van deze Overhandigde Documentatie, dient de Exposant de Organisator hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De Exposant verklaart en erkent de eventuele rechten die hij op deze Overhandigde Documentatie zou hebben ten kosteloze en definitieve titel aan de Organisator af te staan.  

10.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om tijdens de Beurs foto’s te nemen, zowel tijdens de periodes van opbouw en afbouw, evenals het recht de foto’s te gebruiken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, mee te delen, over te dragen of op gelijk welke andere wijze te exploiteren.  

10.4 Alleen de Organisator is gerechtigd om de catalogus van de Beurs uit te geven. De Exposant moet de informatie die bestemd is voor de catalogus tijdig overmaken aan de Organisator. De Organisator heeft het recht om de informatie en de teksten die hem worden overhandigd, te wijzigen zonder mogelijkheid van verzet vanwege de Exposant. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de teksten en/of vertalingen in de catalogus. De Organisator is de enige houder van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de catalogus. De gehele of gedeeltelijke reproductie of mededeling aan het publiek van de catalogus is bijgevolg verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.  

10.5 Indien de Exposant kennis heeft van een mogelijke inbreuk op rechten van derden door de door hem op de Beurs Tentoongestelde Voorwerpen, zal hij de Organisator daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en de Organisator een kopie van alle relevante stukken bezorgen.  

10.6 De Exposant vrijwaart de Organisator, alsmede de eigenaar en exploitant van het Gebouw, en hun bestuurders en alle overige door hen aangestelden, voor alle aanspraken van derden, wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom of anderszins, in verband met de activiteiten van de Exposant (en de door hem aangestelden) in het kader van de Beurs, waaronder, maar niet beperkt tot, de door de Exposant op de Beurs getoonde c.q. aangeprezen goederen en diensten of gemaakte publiciteit. De Exposant verbindt zich ertoe de Organisator volledig schadeloos te stellen voor alle door hem geleden schade en kosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, die verband houden met een (vermeende) inbreuk door de Exposant op rechten van derden. De Organisator heeft te allen tijde het recht ingevolge hetzij een klacht van een derde, hetzij op verzoek van een gerechtelijke of administratieve overheid, hetzij op eigen initiatief om de door de Exposant tentoongestelde producten, stukken, werken en toestellen, publiciteit, of elk ander voorwerp dat mogelijks onrechtmatige of schadelijke inhoud bevat, te laten verwijderen van de Beurs zonder dat de Exposant uit dien hoofde recht heeft op enige schadevergoeding.  

ARTIKEL 11: BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER  

11.1 De Organisator behandelt alle persoonsgegevens die de Kandidaat-exposant en de Exposant hem verstrekken overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacy Policy van de Organisator, waarvan de Kandidaat-exposant en de Exposant verklaren kennis te hebben genomen. De Privacy Policy is beschikbaar op de website van de Organisator of kan worden verkregen op aanvraag.  

11.2 De Organisator neemt geen kennis van de gegevens die de Exposant publiceert of verstuurt via de door de Organisator verstrekte onlinediensten en – producten (bijvoorbeeld via e-mail of via rechtstreekse offerteaanvragen), behalve in de volgende gevallen:  

– indien het nodig is kennis te nemen van deze gegevens voor de goede werking van de door de Organisator verstrekte onlinediensten en -producten;
– indien de Organisator redenen heeft om te geloven dat deze informatie betrekking heeft op onwettige of niet-toegelaten activiteiten, of indien een derde de Organisator in kennis heeft gesteld van een inbreuk op één van zijn rechten.  

ARTIKEL 12: ONOVERDRAAGBAARHEID EN VERBOD OP ONDERHUUR  

12.1 De verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden mogen door de Kandidaat-exposant en de Exposant op generlei wijze geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. In het geval de Organisator uitdrukkelijk instemt met de overdracht, blijft de overdragende Kandidaat-exposant of de overdragende Exposant hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met de overnemende Kandidaat-exposant of de overnemende Exposant tot alle verbintenissen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.  

12.2 De Exposant is niet gerechtigd de Toegewezen Standplaats op de Beurs op enige wijze geheel of gedeeltelijk te verhuren.  

ARTIKEL 13: WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN DE EXPOSANT  

13.1 De Exposant wordt eraan herinnerd dat hij te allen tijde in het kader van zijn deelname aan de Beurs alle wetten en reglementen moet naleven die op hem van toepassing zijn. Dit betreft onder meer – zonder beperking – alle wetten en reglementen met betrekking tot eerlijke handelspraktijken, etikettering, douane en accijnzen, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom, veiligheid, enz.  

13.2 De Organisator kan te allen tijde een Kandidaatexposant of Exposant weigeren of zijn deelname aan de Beurs beëindigen ingeval de bepaling van artikel 13.1 niet wordt nageleefd en dit zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de Exposant uit dien hoofde kan aanspraak maken op enige schadevergoeding.  

ARTIKEL 14: ROOKVERBOD  

Op de Beurs geldt een algemeen rookverbod. De Exposant moet waken over de naleving van dit verbod rond en op de Toegewezen Standplaats.  

ARTIKEL 15: VERBOD OP GEBRUIK VAN EIGEN DRAADLOZE NETWERKEN  

15.1 Om de kwaliteit en de stabiliteit van het WiFinetwerk te garanderen voor de Exposanten en bezoekers, worden eigen draadloze netwerken niet toegelaten.  

15.2 Niet-officiële netwerken worden op kosten van de betreffende exposant opgespoord en verwijderd. In geval van niet-naleving behoudt de Organisator zich het recht voor om een vast bedrag van € 1.250 per overtreding in rekening te brengen.  

ARTIKEL 16: VERBOD OP VERSPREIDING VAN GRATIS UITNODIGINGEN  

De verspreiding van gratis uitnodigingen, reclame en flyers buiten de Toegewezen Standplaats is verboden, alsook het gebruik van uitnodigingen of van toegangskaarten andere dan die door de Organisator aan de Exposant ter beschikking werden gesteld.  

ARTIKEL 17: VERZEKERING  

17.5 Ingeval van schade doet de Exposant op onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze afstand van elke vordering en elk verhaal tegen de Organisator, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het Gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de Beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze vennootschappen of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die vennootschappen of instellingen. Bovendien doet de Exposant, zowel in eigen naam als in die van de door hem gemachtigde personen alsook in naam van zijn verzekeraars, op onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze afstand van elke vordering en elk verhaalsrecht tegen de Organisator, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het Gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de Beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze vennootschappen of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die vennootschappen of instellingen, op grond van alle wettelijke bepalingen of reglementen, afstand van welke schade dan ook die direct of indirect aan hen of aan derden veroorzaakt zou zijn. Zowel in eigen naam als in die van de door hem gemachtigde personen verbindt de Exposant zich ertoe deze afstand van verhaalsrecht aan hun verzekeraars voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen ter kennis te brengen.  

ARTIKEL 18: UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  

18.1 De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of schade of verlies in geval van diefstal) aan de Toegewezen Standplaats en/of de Tentoongestelde Voorwerpen van de Exposant of aan de Exposant zelf of één van diens medewerkers of aangestelden, of aan de deelnemers aan de Beurs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens in geval van zware fout in hoofde van de Organisator, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het Gebouw, de onderaannemers, andere Exposanten en de deelnemers aan de Beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze vennootschappen of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die vennootschappen of instellingen.  

18.2 De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor feitelijkheden veroorzaakt door derden waardoor de Exposant in het genot van de Toegewezen Standplaats wordt gestoord.  

18.3 Indien de Organisator zich niet (volledig) zou kunnen beroepen op de vrijstelling of beperkingen van aansprakelijkheid zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt de Exposant dat de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt is tot een maximumbedrag dat overeenkomt met de Verschuldigde Bedragen.  

ARTIKEL 19: UITZETTING  

19.1 De Organisator behoudt zich het recht voor een Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de Beurs te verwijderen en elke contractuele relatie met laatstgenoemde te beëindigen indien de Exposant zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden of enige andere contractuele bepaling die hem aan de Organisator bindt.  

19.2 Evenzo behoudt de Organisator zich het recht voor een Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de Beurs te verwijderen en elke contractuele relatie met laatstgenoemde te beëindigen als de Exposant failliet gaat of insolvent wordt.  

19.3 De uitzetting van de Exposant beïnvloedt geenszins de opeisbaarheid van de door hem Verschuldigde Bedragen.  

19.4 Als de Exposant weigert het Gebouw vrijwillig te verlaten, kan de Organisator overgaan tot zijn gedwongen uitzetting, op uitsluitende kosten van de Exposant.  

19.5 Ingeval van uitzetting dient de Exposant de Organisator te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, erelonen van advocaten en gerechtsdeurwaarders, reputatieschade, enz) die de Organisator geleden heeft ingevolge deze uitzetting.  

19.6 Ingeval van uitzetting heeft de Exposant geen recht op terugbetaling van de door hem betaalde bedragen of enige schadevergoeding vanwege de Organisator.  

ARTIKEL 20: OVERMACHT  

20.1 Uitgezonderd de verplichting tot betaling van de Verschuldigde Bedragen, worden de verplichtingen der partijen geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil der partijen en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenissen der partijen zoals, maar niet beperkt tot, natuurrampen, brand, het niet verkrijgen van (voldoende) elektriciteit of aardgas, het uitvallen van het netwerk, staking, daden van terrorisme of terreurdreiging, epidemie of pandemie, beslissingen van de eigenaar of exploitant van het Gebouw die het gebruik van de locatie en/of de organisatie van de Beurs aanzienlijk duurder en/of onmogelijk maken en alle andere gevallen of situaties die het gebruik van de locatie en/of de organisatie van de Beurs aanzienlijk duurder en/of onmogelijk maken, enz.  

20.2 Indien een geval van overmacht leidt tot uitstel of annulering van de Beurs, worden de reeds uitgegeven facturen beschouwd als voorschotfacturen voor de uitgestelde editie dan wel volgende editie van de Beurs, waarop de bepalingen van artikel 5.2. en 5.3. onverkort van toepassing blijven.  

20.3 In het geval van een algemeen reisverbod opgelegd door een overheidsinstantie, onder meer in het kader van de bestrijding van een pandemie of epidemie, met betrekking tot de stad of regio waar de Exposant zich bevindt en leidend tot de onmogelijkheid om naar de Beurs te reizen, zullen de reeds aan de Exposant opgemaakte facturen worden beschouwd als voorschotfacturen voor de volgende editie van de Beurs, waarop de bepalingen van artikel 5.2. en 5.3. onverkort van toepassing blijven, uitgezonderd het geval waarin het reisverbod het gevolg is van de nietnaleving door de Exposant van specifieke door de overheid bepaalde voorwaarden, in welk geval de Exposant zich niet zal kunnen beroepen op overmacht en de facturen onverkort zullen gelden voor de editie van de Beurs waarvoor de deelname werd aangevraagd.  

ARTIKEL 21: VERANDERING VAN LOCATIE OF DATUM VAN DE BEURS OF GEHELE OF GEDEELTELIJKE ANNULATIE VAN DE BEURS  

21.1 Indien de organisatie van de Beurs door – andere dan de door artikel 20 beoogde – onvoorzienbare omstandigheden die buiten de wil of redelijke controle van de Organisator liggen (waaronder maar niet beperkt tot overheidsmaatregelen of bevel van de rechter, maatregelen inzake veiligheid en/of gezondheid (o.a. in geval van pandemie), enige handeling van de eigenaar of uitbater van het Gebouw, enige staking of industriële actie die invloed heeft op de personeelsbezetting bij de Organisator) zodanig bemoeilijkt wordt dat deze in haar geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden op de voorziene locatie of datum (onder meer omdat de rentabiliteit door deze omstandigheden in het gedrang komt), is de Organisator gerechtigd de Beurs te annuleren, in haar geheel of gedeeltelijk te verplaatsen naar een andere plaats of datum, of de beursduurtijd en/of de periodes van opbouw en/of afbouw te beperken, zonder dat de Exposant uit dien hoofde kan aanspraak maken op enige schadevergoeding. De Exposant erkent hierbij dat hij in deze omstandigheden geen recht heeft op enige terugbetaling, schadevergoeding of onkosten. De reeds aan de Exposant opgemaakte voorschotfacturen worden in dat geval beschouwd als voorschotfacturen voor de verplaatste editie van de Beurs of voor de volgende editie ervan.  

ARTIKEL 22: ALGEMENE BEPALINGEN  

22.1 De volgende documenten, die hieronder van algemeen naar specifiek worden opgesomd, maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden:  

1) de Aanvraag tot deelname;
2) de Tariefvoorwaarden;  

In geval van tegenstrijdigheid tussen één of meer van deze documenten, zijn de volgende regels van toepassing: het meer specifieke document heeft voorrang op ieder meer algemeen document.  

22.3 Zo één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, maar zal naar best vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de Organisator.  

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK EN TAAL  

23.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.  

23.2 Alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend en definitief beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het Gebouw zich bevindt.  

23.3 Ingeval van gerechtelijke procedure verbinden de Organisator, de Kandidaat-exposant en de Exposant zich ertoe de taal te hanteren van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het Gebouw zich bevindt. 

.Tarieven.

.Hoe een stand kiezen?.

.Grondplan.

.Extra visibiliteit.

.Praktische info.

.Voorwaarden.